About us. Junge Fotografie aus China

04.06.2020 – 29.01.2021

Adou . Birdhead . Cai Dongdong . Chen Ronghui . Chen Wei . Gao Mingxi . Jiang Pengyi . Liang Xiu . Ren Hang . RongRong . RongRong & Inri . Wang Ningde . Yang Fudong . Zhang Xiao

Chen Ronghui
Freezing Land 30, 2016-2018
© Chen Ronghui, Image courtesy Three Shadows +3 Gallery
Sammlung Alexander Tutsek-Stiftung

 

Alexander Tutsek-Stiftung – Villa

Villa
Karl-Theodor-Str. 27
80803 München

 

Tel. +49 (0) 89 55 273 060
info@atstiftung.de

atutsek-stiftung.de

Opening hours

Tue – Fri 2.00 – 6.00 pm
Thu 2.00 – 8.00 pm
Every 1. saturday/month 11.00 am – 3.00 pm

not accessible